Menu

Memorandum clubhuis obligatie

Financiering van het nieuwe clubhuis MHC GHBS door middel van uitgifte obligaties

Voor de financiering van het nieuwe clubhuis verwerft MHC GHBS gelden door middel van het uitgeven van een obligatielening.

 

Voordelen voor MHC GHBS

Het uitgeven van deze obligatielening heeft voor onze organisatie grote voordelen ten opzichte van andere financieringsvormen.

  • Er hoeven geen zekerheden gesteld te worden.
  • Ten opzichte van een hypothecaire lening bij een bank besparen we de taxatie-, notaris- en kadasterkosten.

 

Voordelen voor u als deelnemer

Het inschrijven op de obligatielening heeft voor u ook voordelen, namelijk:

  • U kunt tegen een aantrekkelijke rente een bedrag ter beschikking stellen. Deze rentepercentages liggen aanmerkelijk hoger dan de op dit moment gangbare spaarrente.
  • U levert een belangrijke bijdrage aan de vereniging door de realisatie van het nieuwe clubhuis mede mogelijk te maken.

 

Kenmerken:

Maximumbedrag € 400.000,-

Minimumbedrag € 150.000,-

Ingangsdatum inschrijving 22-10-2022

Sluitingsdatum inschrijving 26-11-2022

Verwachte ingangsdatum obligatie: 1e helft van 2023

Uiterlijke datum volstorting: uiterlijk 14 dagen na ontvangst verzoek volstorting en uiterlijk de ingangsdatum van de obligatielening. Verzoek tot volstoring volgt één werkdag nadat de ALV positief heeft besloten op de bouw, financiering en dekking van het nieuwe clubhuis

Uitgifteprijs 100% van de nominale waarde

Bedrag per obligatie € 1.000,-

Rentevergoeding 5% per jaar

Looptijd 10 jaar

Aflossing: Annuïtair

Uiterlijke aflossingsdatum: 10 jaar en 14 dagen na het verzoek tot volstorting

 

Toelichting op de financiering

Het clubhuis van GHBS op het Sportpark Corpus den Hoorn dateert uit 1973 en is als semipermanente bouw neergezet toen GHBS nog een vereniging met 300 leden was. GHBS is door de jaren heen uitgegroeid tot een vereniging met circa 1.800 leden. Het gebouw is te klein en inmiddels ook versleten.

In de afgelopen jaren zijn we druk bezig geweest met de planvorming van een clubhuis. Een clubhuis dat past bij de sportieve prestaties en ambities van onze dynamische vereniging. Dit heeft geleid tot het onderstaande voorlopig ontwerp zoals dat nu (oktober 2022) voorligt

De totale investering voor het realiseren van een nieuw clubgebouw voor GHBS wordt geraamd op maximaal € 1.500.000 exclusief BTW.  Het clubhuis kan grotendeels gebouwd worden op het perceel waarop de gemeente Groningen een opstalrecht heeft verleend aan GHBS. Voor het kleine gedeelte buiten het perceel wordt een uitbreiding gevraagd van het opstalrecht bij de gemeente.

In de periode na openstelling van de obligatielening (oktober 2022) wordt het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt voor realisatie. De planning is erop gericht om start bouw in juni 2023 te laten plaatsvinden of indien dit niet mogelijk is in het najaar van 2023. In een later stadium zal de ALV gevraagd worden om definitief haar goedkeuring te verlenen op het ontwerp, de financiering (leningen) en dekking in de begroting van GHBS. We streven hierbij na dat een mogelijke contributieverhoging zo gering mogelijk is.

Momenteel zijn er nog veel onzekerheden over de ontwikkeling van de materiaalprijzen, levertijden en rente. In samenwerking met externe adviseurs volgen we deze ontwikkeling op de voet en monitoren de impact op het plan. Indien nodig ontwikkelen we alternatieve oplossingen, zodat de financiële gevolgen in de vorm van een contributieverhoging zo gering mogelijk zijn en waarbij de financiële consequenties passen binnen de financiële meerjarenbegroting van GHBS.

Het beleid en het financiële meerjarenbegroting van GHBS, zijn gebaseerd op een aantal aannames, nl.:

– de ontwikkeling van het ledenaantal blijft op het huidige niveau;

– de ontwikkeling van inkomsten uit overige opbrengsten zullen naar verwachting met toenemen met circa 5%-10% (horeca, sponsoring etc.);

– de investeringen in velden, trainers en materiaal mogen niet onder druk komen te staan door realisatie van het clubhuis;

– de ontwikkeling van de doorlopende kosten blijft stabiel.

Aangezien de bovengenoemde ontwikkelingen en daaraan gekoppelde cashflow kunnen variëren in de tijd en ook gegeven de ontwikkeling van het banksaldo willen wij bij de start van de werkzaamheden van de aannemer kunnen beschikken over de benodigde middelen.

 

Bijlage 1: Begroting MHC GHBS

Deelnemers

De mogelijkheid van inschrijving op deze obligatielening is openbaar.

 

Inschrijving op de obligatielening

Inschrijving op de obligatielening vindt plaats aan de hand van het fysieke of online deelnameformulier.
De inschrijver wordt gevraagd zorg te dragen dat het deelnameformulier volledig ingevuld voor de sluitingsdatum van de inschrijving (26-11-2022) in het bezit is van het bestuur van MHC GHBS.

Tevens dient de inschrijver zorg te dragen voor de volstorting van het ingeschreven bedrag op een nader te communiceren datum. MHC GHBS zal deze datum minimaal 30 dagen van tevoren communiceren.

 

Toewijzing

Toewijzing van de obligaties zal plaatsvinden door het bestuur. Bij niet volledige inschrijving op de uiterste inschrijfdatum (26-11-2022) zal iedere inschrijving volledig worden toegewezen.

De minimale inschrijving moet € 150.000,- bedragen. Mocht dit minimumbedrag niet worden behaald, dan gaat deze obligatielening niet door. Het bestuur van MHC GHBS zal zich op andere stappen moeten beraden of door uitgifte van een additionele obligatielening of een alternatieve vorm van financiering.

Bij overschrijding van de inschrijvingen boven het maximumbedrag van € 400.000,- zal het bestuur van MHC GHBS besluiten over toewijzing

De toewijzing zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen veertien dagen, na sluiting van de inschrijfdatum (26-11-2022) geschieden. De inschrijvers op de obligatielening krijgen uiterlijk 31-12-2022 (verzenddatum) bericht dat hun inschrijving is geaccepteerd. Daarbij wordt opgave gedaan van het bankrekeningnummer en het bedrag dat de inschrijvers dienen te storten.

 

Onherroepelijke plicht tot volstorting

Toewijzing na inschrijving doet de onherroepelijke plicht tot volstorting ontstaan voor het bedrag van de nominale waarde van de obligaties waarop is ingeschreven.  Het Verzoek tot volstoring volgt één werkdag nadat de ALV positief heeft besloten op de bouw, financiering en dekking van het nieuwe clubhuis. Volstoring is dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek tot volstorting en uiterlijk de ingangsdatum van de obligatielening.

 

Vertrouwelijkheid

De toewijzing van de obligatie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van MHC GHBS. De behandeling van de deelnameformulieren en de toewijzing zijn vertrouwelijk.

 

Wijze van betalen

Volstorting vindt plaats middels storting van het stortingsbedrag op rekeningnummer NL69 RABO 0329 4298 25 ten gunste van MHC GHBS.

 

Levering van de obligaties

De levering van de obligaties (respectievelijk het ontstaan van de lening) geschiedt door middel van inschrijving en de daarop volgende toewijzing van de obligaties door MHC GHBS. De obligaties worden door de MHC GHBS bijgehouden in het obligatieregister. Daarnaast krijgen inschrijvers een digitaal bericht en krijgt de inschrijver toegang tot een online omgeving waarin alle actuele informatie van de Obligatielening inzichtelijk is. Hier zal de inschrijving wordt vermeld met de daarbij van toepassing zijnde nummering van de hen toegewezen obligaties.

 

Het obligatieregister

Het obligatieregister van de obligatiehouders, hun inschrijvingen en stortingen en verdere administratie wordt gevoerd door het bestuur van MHC GHBS via het online platform mijn.obligatieplan.nl. Het obligatieregister en de bijhorende bankrekening zullen jaarlijks, uiterlijk per 1 november, door de kascommissie van MHC GHBS worden gecontroleerd.

Het obligatieregister kan door een obligatiehouder, diens vertegenwoordigers of rechtsopvolgers na via het online beheersysteem (mijn.obligatieplan.nl) worden ingezien, met dien verstande dat uitsluitend inzage wordt gegeven in de weergave van de desbetreffende obligatiehouder. Toegang tot het beheersysteem kan alleen met toestemming van het bestuur van MHC GHBS aan anderen worden verstrekt.

 

Certificaat

Aan iedere deelnemer aan de obligatielening wordt digitaal een certificaat van deelname afgegeven waarop de nummers van de hem toegekende obligaties staan vermeld. Het certificaat is niet vrij overdraagbaar (zie hieronder ‘Overdracht’). Het certificaat komt geen bewijskracht toe over de eigendom van de obligaties. Doorslaggevend over het eigendomsrecht is het door het bestuur van MHC GHBS aan te houden obligatieregister.

 

Aard van de obligaties

De obligaties zijn vorderingen op naam ten laste van MHC GHBS.

 

Overdracht

De obligaties zijn vrij overdraagbaar.

Overdracht geschiedt door middel van een tussen de overdragende obligatiehouder en verkrijgende obligatiehouder op te maken onderhandse overeenkomst, gevolgd door inschrijving en uitschrijving in het obligatieregister. De betrokken obligatiehouders (verkoper en koper) krijgen hiervan schriftelijke bevestiging.

Bij vererving worden de obligaties rentevrij. De erven behouden het recht op restant hoofdsom.

 

Renteberekening en betaalbaarstelling interest

De rente van 5% zal worden berekend vanaf de uiterste ingangsdatum. Vervolgens wordt de rente jaarlijks rond dezelfde datum uitgekeerd.

Afgeloste en niet volgestorte obligaties zijn niet rentedragend.

 

Geen verrekening en opschorting

Een obligatiehouder is niet bevoegd eventuele al dan niet opeisbare vorderingen op MHC GHBS die verband houden met de door hem gehouden obligaties te verrekenen met eventuele schulden aan MHC GHBS, uit welken hoofde dan ook. Een obligatiehouder is evenmin bevoegd tot opschorting van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden, mocht MHC GHBS op enigerlei wijze in verzuim zijn jegens hem.

 

Looptijd

De looptijd van de obligatielening is 10 jaar en gaat van start vanaf de ingangsdatum die wordt gecommuniceerd na positief besluit over de bouw en de financiering van het nieuwe clubgebouw in de ALV.

 

Additionele uitgifte van obligaties

Het staat MHC GHBS vrij om obligaties die door onvoldoende inschrijving niet kunnen worden toegewezen op een later tijdstip alsnog uit te geven. Deze additionele uitgifte van obligaties door MHC GHBS mag niet eerder plaatsvinden dan eerst na 30 dagen na de eerste uitgifte en tegen minimaal de nominale waarde en zal de totale waarde van de obligatielening niet mogen overschrijden. In het geval dat de inschrijving op de additionele uitgifte het maximumbedrag van de lening van € 400.000,- overstijgt, zal het bestuur beslissen over toewijzing.

 

Aflossing

a) De vordering die een deelnemer heeft uit hoofde van een obligatie is niet tussentijds opeisbaar.

b) Aflossing op de obligatielening aan de obligatiehouders vindt jaarlijks plaats, voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum van de obligatie.

c) Er wordt conform annuïtaire aflossing een deel van de obligatielening afgelost. De aflossing vindt jaarlijks vanaf één jaar na de ingangsdatum.

d) Een vervroegde aflossing wordt door de vereniging minimaal 30 dagen voorafgaande aan de jaarlijkse betaling van de aflossing bekend gemaakt via het in het register (mijn.obligatieplan.nl/ghbs) bekende e-mailadres.

 

Belastingen

Alle betalingen van de hoofdsom en de rente die door MHC GHBS worden voldaan vinden plaats zonder inhouding of aftrek van bestaande of toekomstige belastingen of heffingen van welke aard ook.

 

De risico’s

De risico’s die de deelnemers aan de obligatielening van MHC GHBS kunnen lopen houden verband met een aantal bekende factoren. De rentebetalingen en aflossingen worden voldaan uit de inkomsten van MHC GHBS. Er bestaat een risico dat de obligaties en de rente daarop niet tijdig, niet geheel of geheel niet worden voldaan, temeer bij tegenvallende resultaten of calamiteiten en aanzien van MHC GHBS als zodanig.

Overige risico’s zijn onder meer de beperkte courantheid van de obligaties en de afwezigheid van zekerheden, zoals onderpand. Maar ook de onzekerheid over het verzamelen van externe financiering, een lening bij de bank en het verstrekken van obligatieleningen.

In het onverhoopte geval van faillissement heeft de terugbetaling van de eventuele bancaire lening voorrang op de terugbetaling van de obligatielening.

 

De kosten

De kosten van de obligatielening zijn beperkt. De plaatsing en inschrijving kan grotendeels informeel en door eigen werkzaamheid van het bestuur van MHC GHBS en commissies van MHC GHBS plaatsvinden. De verdere kosten betreffen vooral advies- en administratieve kosten zoals die redelijk zijn binnen het kader van deze lening die in eigen beheer wordt uitgegeven en verder zal worden geadministreerd door middel van Obligatieplan.nl, een product van SponsorVisie B.V..

 

Fiscale aspecten

De houders van obligaties van MHC GHBS dienen er rekening mee te houden dat in verband met hun verdere vermogenspositie hiervan mogelijk aangifte moet worden gedaan. Jaarlijks zal MHC GHBS een overzicht van het aantal obligaties en de verschenen rente verstrekken. Dit overzicht is voor deelnemers beschikbaar via de mijn.obligatieplan.nl omgeving.

 

Het toezicht

De toepasselijke regelgeving bij uitgiften van effecten zoals obligaties is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Omdat deze uitgifte gebruik maakt van minimaal één van de vrijstellingen, oefent de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hierop geen toezicht uit. Dit Informatie Memorandum is geen prospectus in de zin van de Wft en is niet ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM.

Mogelijke vrijstellingen:

  • De aanbieding is gericht op minder dan 150 personen.
  • De effecten kunnen (al dan niet in een pakket) slechts worden verworven tegen een waarde van ten minste € 100.000 per belegger.
  • De aanbieding van effecten door een vereniging of instelling zonder winstoogmerk, om haar niet-commerciële doelen te verwezenlijken.
  • De totale tegenwaarde van de effecten die worden aangeboden, is minder dan € 5 miljoen (per 1 oktober 2017), berekend over een periode van 12 maanden.

 

Kennisgevingen

Kennisgevingen aan de obligatiehouders kunnen, steeds ter keuze van het bestuur van MHC GHBS, worden gedaan door middel van publicatie op de website van MHC GHBS en/of per e-mail aan het emailadres zoals bekend en vermeld in het obligatieregister.

 

Toepasselijk recht

De obligatielening met het Informatie Memorandum en de verdere obligatievoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen met betrekking daartoe zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen.

 

Gerechtelijke procedures

MHC GHBS is op dit moment niet betrokken bij enige gerechtelijke procedure of ander geschil die van wezenlijke invloed kan zijn op de hierbij verstrekte informatie.

 

Schenkingen, erfstellingen en subsidies

Ter financiering van activiteiten van MHC GHBS zal het bestuur van MHC GHBS haar relaties en donateurs of derden er nimmer van weerhouden MHC GHBS een schenking te doen of MHC GHBS bij testament te begunstigen met een erfstelling in de vorm van hun algehele nalatenschap, een deel daarvan of een legaat. Het bestuur van MHC GHBS houdt zich het recht voor zich te beraden over de eventuele voorwaarden alvorens tot aanvaarding van een schenking of erfstelling over te gaan. Op de schenkingen of erfstellingen zal geen schenkingsrecht of erfbelasting geheven worden. Ook gelden voor giften aan MHC GHBS onder bepaalde voorwaarden gunstige fiscale regelingen in het kader van aftrek van schenkingen op de inkomstenbelasting. Nalatenschappen zullen uitsluitend beneficiair door het bestuur van de MHC GHBS worden aanvaard. In het kader van de financiering van activiteiten van MHC GHBS zal het bestuur van MHC GHBS immer alert blijven aanspraak te maken op relevante subsidieregelingen.

 

Annuleringsclausule obligatielening

Indien de financiering niet nodig wordt geacht behoudt het bestuur het recht om alle obligatieleningen rentevrij terug te betalen aan de obligatiehouders voor 31 december 2024.

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent