Menu

 Door secretaris

Aankondiging ALV 30 oktober

Beste GHBS’ers,

Wij nodigen alle leden graag uit voor een algemene ledenvergadering op vrijdag 30 oktober 2020 om 20:00 uur in het clubhuis. In verband met de situatie rondom het corona-virus zijn er een aantal maatregelen van toepassing. Om te beginnen verzoeken wij je om thuis te blijven bij klachten; bij binnenkomst zullen we een kort checkgesprek laten plaatsvinden. Alle aanwezigen hebben een vaste zitplaats en ook is de registratieplicht middels de QR-code van kracht. Daarnaast is opgave vereist om deel te kunnen nemen aan de ALV. Op die manier kunnen wij het aantal aanwezigen monitoren en de verplichte 1,5 meter afstand waarborgen. Opgeven kan t/m vrijdag 23 oktober door een mailtje te sturen naar secretariaat@ghbs.nl. Als blijkt dat het aantal aanmeldingen het maximum van 30 personen overschrijdt, zal de ALV digitaal plaatsvinden. De personen die zich hebben aangemeld, ontvangen in de week na 23 oktober bericht over de manier waarop de ALV zal plaatsvinden. Tot slot is de bar gesloten en is het dus helaas niet mogelijk om na afloop in het clubhuis te blijven om na te praten onder het genot van een drankje. We hopen op je begrip. Hieronder volgt de agenda met daarbij een toelichting op agendapunt 6. Recht van opstal.

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) van M.H.C. GHBS

Datum: Vrijdag 30 oktober (20:00u)

Locatie: Clubhuis M.H.C. G.H.B.S./digitaal

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken*
4. Vaststelling agenda
5. Vaststelling notulen afgelopen ALV**
6. Recht van opstal
7. Financieel
a. Financieel jaarverslag
b. Aanschaf nieuw kassasysteem
c. Verslag kascommissie 2019-2020
d. Vaststelling jaarrekening 2019-2020
e. Benoeming kascommissie 2020-2021
8. Aftreden drie bestuursleden:
a. Aftredend: Gijs Aslander (wedstrijdsecretaris)
b. Aftredend: Marloes Dekens (secretaris)
c. Aftredend: Petra den Engelsman (senioren breedte)
9. Aantreden bestuurslid
a. Aantredend: Janka Mulder (secretaris)
10. Rondvraag
11. Sluiting

* Stukken kunnen ingestuurd worden tot en met uiterlijk 23 oktober 2020 a.s. via secretariaat@ghbs.nl.
**De notulen van de vorige ALV, gehouden op 3 juli 2020, en de jaarrekening 2019-2020 zijn op te vragen bij de secretaris via secretariaat@ghbs.nl. De notulen van de vorige ALV zijn tevens te downloaden vanuit Mijn GHBS (Via de website inloggen op Mijn GHBS met lidnummer – Tabblad Club – Tabblad documenten – ALV).

Toelichting op de agenda:

6. Recht van opstal
Aan: de ledenvergadering van 30 oktober 2020
Van: bestuur en bouwcommissie

De gemeente Groningen is een aantal jaar op haar sportparken bezig om de eigendomssituatie van sportaccommodaties voor elke sportvereniging op een gelijke wijze te formaliseren (project ‘Gelijk speelveld’). Dat betekent voor sportverenigingen die bijvoorbeeld een clubgebouw hebben dat op gemeentegrond staat, de gemeente bereid is om hiervoor een opstalrecht te vestigen. Door de vestiging van het opstalrecht is ook duidelijk wie eigenaar is van de opstallen (in ons geval het clubgebouw). Het opstalrecht heeft GHBS ook nodig vanwege de beoogde nieuwbouw (maar ook overigens voor de bestaande situatie). Zonder opstalrecht kunnen we immers voor de nieuwbouw ook geen financiering krijgen bij een bank en is strikt juridisch gezien het de vraag van wie ons clubgebouw is omdat uitgangspunt is dat de eigenaar van de ondergrond ook de eigenaar is van de opstallen die hierop staan. Het komt GHBS dus goed uit dat we nu het opstalrecht kunnen regelen. Daarover zijn bestuur en bouwcommissie al langere tijd in gesprek met de gemeente.

De nieuwgebouwde kleedkamers vallen hier overigens niet onder. Die zijn en blijven eigendom van de gemeente en worden onderhouden door de gemeente.

Met de gemeente is door het bestuur en de bouwcommissie is overleg gevoerd over de precieze locatie van het opstalrecht. Afgesproken is dat volgens het kaartje (klik hier om het kaartje te bekijken) dat is bijgevoegd bij deze notitie het opstalrechtrecht gevestigd kan worden. Dat is dus het roze vlak en ligt tussen veld 2 en 3. Het vlak is groter dan het bestaande clubgebouw (rode omlijnde gedeelte) en geeft ons als vereniging genoeg ruimte om nog wat te schuiven met de nieuwbouwplannen als dat nodig mocht zijn.

De ledenvergadering van GHBS wordt, gezien het voorgaande, dan ook op 30 oktober 2020 gevraagd de goedkeuring te verlenen voor het aangaan van de opstalovereenkomst ‘Gelijk speelveld’ en de vestiging van het opstalrecht.

Groningen 16 oktober 2020,

Het bestuur en de bouwcommissie van GHBS

Unicef Rabobank Twin Seasons Pouwrent