Menu

 Door Hans van Loenen

Herziene uitnodiging ALV 30 mei 2022

Beste GHBS’ers,

Vanwege het succes van Dames 1 in de Silver Cup en de daarbij behorende halve finale op vrijdag 20 mei 2022 ontvangt u hierbij een herziene uitnodiging voor de ALV.

Het bestuur nodigt alle GHBS-leden graag uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 30 mei 2022 om 20:00 uur in het clubhuis. Deelnemen aan de vergadering kan zowel in het clubhuis als digitaal.

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) van M.H.C. GHBS

Datum: maandag 30 mei 2022 (20:00u)

Locatie: Clubhuis M.H.C. G.H.B.S.*

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken**
4. Vaststelling agenda
5. Vaststelling notulen afgelopen ALV***
6. Clubhuis
6a. Voorstellen reparatiecommissie
6b. Presentatie bouwcommissie
7. Financieel
7a. Vaststelling contributie 2022-2023
7b. Begroting 2022-2023****
7c. Financieel jaarverslag 2020-2021****
7d. Verslag kascommissie 2020-2021
7e. Vaststelling jaarrekening 2020-2021
8. Aantreden bestuurslid
8a. Aantredend: Ernst Terpstra (secretaris)
9. Benoeming leden van verdiensten
10. Rondvraag
11. Sluiting

* Wil je de vergadering digitaal bijwonen, geef dat dan uiterlijk zaterdag 21 mei 20:00 uur door via secretariaat@ghb.nl . Je ontvangt dan tijdig per e-mail een uitnodiging voor het digitaal bijwonen van de vergadering.

** Stukken kunnen ingestuurd worden tot en met uiterlijk 23 mei 2021 a.s. via secretariaat@ghbs.nl .

*** De notulen van de vorige ALV, gehouden op 30 oktober 2020, en de jaarrekening 2020-2021 zijn op te vragen bij de secretaris via secretariaat@ghbs.nl .

**** De begroting 2022-2023 en het financieel jaarverslag 2020-2021 is op te vragen bij de secretaris via secretariaat@ghbs.nl .

De notulen van de vorige ALV zijn tevens te downloaden vanuit Mijn GHBS (Via de website inloggen op Mijn GHBS met lidnummer – Tabblad Club – Tabblad documenten – ALV).

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent