Menu

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING GRONINGSE MIXED HOCKEY CLUB G.H.B.S.

Dit is de privacyverklaring van de Groningse Mixed Hockey Club G.H.B.S. (hierna GHBS) gevestigd te Groningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40023696.

Bij GHBS hechten wij veel waarde aan bescherming van de persoonsgegevens van onze (ouders van) leden, vrijwilligers, medewerkers, sponsoren en andere betrokkenen. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

 • Onze website www.ghbs.nl bezoekt;
 • Lid, vrijwilliger of medewerker van GHBS wordt door het inschrijfformulier in te vullen;
 • Zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
 • Een online aankoop doet via een door ons opgezette (tijdelijke) webshop;
 • Per e-mail contact met ons opneemt.

 

1.2  Wij kunnen daarbij de volgende gegevens verzamelen:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Hockey gerelateerde informatie;
 • Vrijwilligersinformatie;
 • Spelers- en begeleidershistorie;
 • Bezoekgegevens.

 

1.3  Wij gebruiken deze gegevens voor:

 • Het effectueren van het lidmaatschap en de bijbehorende communicatie via e-mail, telefoon of post;
 • Het innen van contributie;
 • Het indelen van fluit-, veld- en bardiensten;
 • Communicatie tussen vrijwilligers en team op team-niveau;
 • Communicatie tussen managers van verschillende hockeyverenigingen ten behoeve van de organisatorische zaken omtrent (oefen)wedstrijden;
 • Het versturen van onze nieuwsbrief, het clubmagazine, felicitaties, uitnodigingen en bedankkaartjes;
 • Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag voor onze vrijwilligers en medewerkers;
 • De afhandeling van tuchtrechtelijke zaken;
 • Rapportages en analyses t.b.v. het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van GHBS;
 • Het in beperkte mate onder de aandacht brengen van acties, aanbiedingen en evenementen van onze sponsoren.

 

 1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSEN, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen via secretariaat@ghbs.nl voor:

 • Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 • Correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
 • Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door GHBS.

 

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Alle personen die namens GHBS van uw gegevens kennis kunnen nemen, worden gehouden aan geheimhouding daarvan. Daarnaast wordt een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid gehanteerd. Data wordt geanonimiseerd als daar aanleiding toe is.

 

 1. DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden. Het gaat hierbij enkel om de gegevens die onderstaande partijen nodig hebben voor het effecturen van het lidmaatschap en het mogelijk maken van deelname aan de competitie.

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond;

LISA Leden Informatiesystemen B.V.

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website en onze sociale media, tenzij u daartegen uitdrukkelijk bezwaar aantekent (zie onder 2).

 

 1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

5.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

 1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent