Menu

Reglement obligatielening MHC GHBS 22-10-2022

Artikel 1
a) Voor de financiering van het nieuwe clubhuis verwerft MHC GHBS gelden door middel van het uitgeven van een obligatielening.

b)  De omvang van de lening bedraagt maximaal € 400.000,-.
De nominale waarde van de obligatiebewijzen bedraagt € 1000,- per stuk. Per deelnemer kan op meerdere stukken worden ingeschreven.

c) De obligatielening draagt een rente van 5% per jaar.

d) De looptijd van de lening is 10 jaar.

e) De obligatielening komt definitief tot stand indien het bestuur van MHC GHBS (hierna: het bestuur):
– definitief besluit tot aanschaf van het nieuwe clubhuis én;
– de opbrengst van de obligatielening toereikend is voor de financiering én;
– de overige financiering en dekking van de jaarlijkse kosten toereikend is en;

– hiertoe met meerderheid van stemmen besluit.

f) Inschrijving op de obligatielening kan vanaf 22-10-2022 middels het fysieke inschrijfformulier en het digitale inschrijfformulier dat beschikbaar is www.ghbs.nl.
Het bestuur beslist na afloop van de inschrijvingstermijn over toewijzing.

g) De deelnemers ontvangen bericht over toewijzing van de obligaties. Het Verzoek tot volstoring volgt één werkdag nadat de ALV positief heeft besloten op de bouw, financiering en dekking van het nieuwe clubhuis. Volstoring is dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek tot volstorting en uiterlijk de ingangsdatum van de obligatielening. De nominale waarde van de obligatie(s) zal op eigen initiatief worden overgemaakt.

h) De obligatie is achtergesteld ten opzichte van leningen die door externe financiers worden verstrekt.

Artikel 2
a) De obligatieovereenkomsten luiden op naam en worden uitgegeven namens MHC GHBS door het bestuur van MHC GHBS.

b) Door MHC GHBS wordt een register (mijn.obligatieplan.nl) bijgehouden (hierna: het register) waarin op nummer de laatst bekende namen en adressen van de obligatiehouders worden vastgelegd.

c) Na toewijzing zal de obligatie worden toegevoegd aan het register en zal de deelnemer toegang krijgen tot de informatie over de eigen obligatie via mijn.obligatieplan.nl

d) De obligaties zijn vrij overdraagbaar.

e) In geval van overlijden van de deelnemer wordt de obligatie rentevrij. De erven houden het recht op aflossing van de obligatie, conform deze overeenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van de erven tijdig het overlijden van de deelnemer aan de organisatie kenbaar te maken.

Artikel 3
a) De vordering die een deelnemer heeft uit hoofde van een obligatie is niet tussentijds opeisbaar.

b) Er wordt conform annuïtaire aflossing jaarlijks een deel van de obligatielening afgelost.

c) De aflossing vindt jaarlijks plaats, voor het eerst 12 maanden na de ingangsdatum). De aflossing is direct opeisbaar na deze datum.

Artikel 4
a) In afwijking van het bepaalde in artikel 3a kan een obligatiehouder dan wel diens nabestaanden bij het bestuur van MHC GHBS met reden omkleed een verzoek indienen tot vroegtijdige aflossing.

b) Het bestuur van MHC GHBS beslist hierover bij gewone meerderheid van stemmen in een bestuursvergadering, waarbij een meerderheid van het bestuur aanwezig is.

c) Indien het bestuur van MHC GHBS het verzoek als bedoeld onder a) inwilligt en tot vervroegde aflossing overgaat, vervalt het recht op uitbetaling van de lopende rente.

Artikel 5
De rente wordt jaarlijks achteraf voldaan voor het eerst 12 maanden na de ingangsdatum van de lening over de alsdan verstreken periode. De rentebetaling is direct opeisbaar na deze datum.

Artikel 6

Bij niet nakoming van de jaarlijkse betaling van rente en aflossing door MHC GHBS treedt van rechtswege verzuim in.

Artikel 7
Daar waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van MHC GHBS.

Groningen, oktober 2022

Bestuur MHC GHBS,

Wolters (Voorzitter)

Terpstra (Secretaris

Hoefnagel (Penningmeester)

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent