Menu

Tuchtcommissie

Wie zijn jullie?
De tuchtcommissie bestaat uit Roderik Krooneman (voorzitter), Paul Suk en Elsmarjan Brink.

Wat doen jullie?
De tuchtcommissie van GHBS adviseert het bestuur over situaties waarbij leden van GHBS individueel of als groep hebben gehandeld in strijd met de statuten en/of reglementen van de vereniging en/of de KNHB.

Dit kan bijvoorbeeld zijn als:

a. een lid door een scheidsrechter in een wedstrijd definitief uit het veld is gestuurd;
b. een lid in één seizoen drie of meer keren tijdelijk uit het veld is gestuurd;
c. een lid wangedrag vertoont op het terrein van de vereniging;
d. het bestuur redenen heeft aan te nemen dat het lid/de groepering van leden in strijd heeft/hebben gehandeld met de statuten en/of reglementen van de vereniging en/of de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond.

De tuchtcommissie krijgt zaken doorgestuurd van het bestuur, bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten van andere clubs, notities van wangedrag van de KNHB of meldingen over (frequente) rode kaarten binnen één team of bij een individuele speler. Daarnaast kan iedereen een klacht indienen bij de Tuchtcommissie, wanneer bovenstaande situaties zich voordoen.

Voor meer informatie zie het tuchtregelement van GHBS.

Waarvoor kun je bij de commissie terecht?
Voor een verzoek ter aanhangig maken van een zaak bij de tuchtcommissie kan een het bericht gestuurd worden naar secretariaat@ghbs.nl t.a.v. tuchtcommissie.

Dit verzoek omvat tenminste:
a. de naam, voorletter(s) en geboortedatum van het lid/een groepering van leden tegen wie een tuchtzaak aanhangig wordt gemaakt;
b. een omschrijving van het gewraakte handelen/nalaten met opgave van datum en plaats; c. de namen van eventuele getuigen;
d. andere van belang zijnde gegevens en inlichtingen

Sportmaat Unicef Rabobank Pouwrent